BSM je súčasťou každého manželstva pri jeho vzniku. Aby mohlo prebehnúť vyporiadanie BSM a majetok rozdelený, musí v prvom kroku zaniknúť. BSM zaniká:

• právoplatnosťou rozhodnutia súdu o rozvode manželstva alebo právoplatnosťou rozhodnutia súdu, ktorým manželstvo vyhlásil za neplatné;
• právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zrušení BSM z dôvodu podnikateľskej činnosti jedného z manželov;
• právoplatnosťou rozhodnutia súdu o zrušení BSM z dôvodu, že jeho ďalšie trvanie by bolo v rozpore s dobrými mravmi;
• dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku v prospech štátu, ak u odsúdeného existovalo BSM, alebo
• dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, ak u úpadcu existovalo BSM.
• smrťou jedného z manželov, alebo právoplatnosťou rozhodnutia súdu o vyhlásení jedného z manželov za mŕtveho.

Po platnom zániku BSM možno pristúpiť k samotnému vyporiadaniu:

• dohodou
• súdnym rozhodnutím alebo
• nečinnosťou manželov, kedy po troch rokoch od zániku BSM nastáva právna domnienka vyporiadania.

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

Ak zlyhá dohoda medzi manželmi alebo bývalými manželmi o tom, ako si majetok rozdelia, majú možnosť do troch rokov podať návrh na súd, aby majetok vyporiadal. Táto lehota sa počíta od zániku BSM, a teda od momentu, kedy BSM medzi manželmi prestalo existovať. Po uplynutí tejto lehoty nezaniká žiadne právo, iba sa BSM manželov transformuje na vlastníctvo podielové, resp. určité veci automaticky prejdú do výlučného vlastníctva manželov. Toto zákon označuje ako nevyvrátiteľnú domnienku vyporiadania. Preto, ak návrh na vyporiadanie bude podaný pred zánikom BSM alebo po uplynutí troch rokov, súd návrh na vyporiadanie zamietne. Tiež je vylúčené, aby bol návrh na vyporiadanie BSM podaný spolu s návrhom na rozvod manželstva alebo návrhom na zrušenie BSM.

Návrh na vyporiadanie BSM alebo žaloba na vyporiadanie BSM môže byť podaná jedným z manželov. Z pohľadu nárokov na BSM nie je rozhodujúce, ktorý z manželov návrh na vyporiadanie BSM podá. A teda ten kto podá žalobu skoršie, nemá žiadnu výhodu čo do výšky nárokov.

„Stretli sme sa s profesionálnym prístupom a dôslednosťou, transparentnou komunikáciou a ochotou ísť nad rámec bežne poskytovaných služieb. Neľutujem ani jedného eura zo zaplatenej ceny.“

Peter B.

Za samotné vyporiadanie BSM súdom je poplatok stanovený vo výške 3 % z predmetu konania v prípade, ak sa súdne konanie skončilo rozsudkom. Ak by sa súdne konanie skončilo súdnym zmierom, poplatok za vyporiadanie bude predstavovať 1 % z predmetu konania. Poplatok za vyporiadanie BSM nemôže byť ale nižší ako 66 eur, a horná hranica poplatku je stanovená na 16 596,50 eur.

Vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je najvhodnejšie vzájomnou dohodou.

V takomto prípade je spôsob vyporiadania majetku a prípadne finančné vyrovnanie na vôli účastníkov dohody (manželov). Pokiaľ však nedôjde k dohode a jeden z manželov podá návrh na súd, rozhodne súd o vyporiadaní BSM predovšetkým na základe zásad, ktoré sú ustanovené v § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké.

Dedičske konanie, je potrebný znalecký posudok?

Dedičské konanie je spojené s náročnou emočnou situáciou spojenou so stratou blízkej osoby. Toto konanie je však nevyhnutný právny proces. a je dobré vedieť, čo vás pri procese...

Vyporiadanie teda nemá len kvalitatívnu stránku, t.j. usporiadanie vlastníctva k jednotlivým veciam, ale aj kvantitatívnu stránku, pri ktorej ide o hodnotové podiely. Pri vyporiadaní je preto veľmi dôležité určiť správne ceny jednotlivých vecí a zároveň hodnotu celého majetku. Vyplnte nezáväzný formulár a získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou.

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

Cena, za ktorú možno predať nehnuteľnosť, sa určuje dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. S účinnosťou od 1. januára 2004 bola zrušená vyhláška č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe ktorej znalec do uvedeného dátumu určoval cenu (tzv. vyhlášková cena). V súčasnosti znalec určuje tzv. všeobecnú cenu podľa vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Pojmom všeobecná cena sa rozumie cena, za ktorú by bolo možné predať nehnuteľnosť.

Makléri trhovú cenu nehnuteľnosti neurčujú a neurčujú ju ani realitné kancelárie, tieto ceny určujú vždy predávajúci a kupujúci. Trhová cena hovorí o aktuálnej hodnote nehnuteľnosti na trhu a je odzrkadlením ponuky a dopytu. V realitnej praxi sa pri stanovení ceny nehnuteľnosti najčastejšie používa porovnávacia (komparatívna) analýza. Táto metóda je založená na princípe sledovania a porovnania aktuálnych cien nehnuteľností v rovnakom čase, ktoré sú vzhľadom na svoj charakteristické vlastnosti, technický stav a umiestnenie porovnateľné. Pri stanovení reálnej predajnej ceny nehnuteľnosti maklér vychádza z analýzy trhu k čomu mu slúžia dáta z praxe zhromažďujúce množstvo údajov nevyhnutných pre ozrejmenie situácie na realitnom trhu. Pri určení trhovej ceny nehnuteľnosti sa nevychádza z tabuliek, ako je to pri stanovovaní všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti znalcami pre odhad hodnoty nehnuteľností, ale sledujú sa ceny susedných, podobných a porovnateľných nehnuteľností v danej alebo podobnej lokalite, ktoré majú podobné, porovnateľné vlastnosti, kritériá, charakteristické znaky alebo parametre ako nehnuteľnosť, ktorá je oceňovaná. Na základe situácie na trhu s nehnuteľnosťami, informácií z katastra nehnuteľností, informácií od klientov je možné komparatívnou metódou pomerne presne stanoviť trhovú cenu nehnuteľnosti. Trhová hodnota nehnuteľnosti je aktuálna hodnota nehnuteľnosti na trhu v danom čase, o ktorej predpokladáme, že za uvedenú cenu môže byť nehnuteľnosť predaná.

Prečítajte si tiež

Čo má vplyv na stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti

Zaujíma vás, za akú cenu by sa vaša nehnuteľnosť predala? Prípadne by ste chceli len tak informatívne vedieť, aká je jej trhová hodnota? Spísali sme pre vás všetky informácie,...