Dedičské konanie je spojené s náročnou emočnou situáciou spojenou so stratou blízkej osoby. Toto konanie je však nevyhnutný právny proces. a je dobré vedieť, čo vás pri procese dedičského konania čaká a na čo sa máte pripraviť.

Existujú nejaké rozdiely alebo zmeny v procese dedenia hnuteľného majetku a nehnuteľnosti?

Samotný proces dedenia začína na matrike, ktorá oznámi úmrtie poručiteľa (zosnulého) príslušnému súdu prostredníctvom doručenia úmrtného listu. Súd následne poverí notára, ktorý bude viesť celé dedičské konanie.

Kto dedí prvý?

V prípade, že poručiteľ (zosnulý) zanechal závet, dedí sa podľa závetu. Ak poručiteľ takýto dokument nezanechal, dedí sa podľa zákona. Platný testament (závet), ktorý spĺňa všetky právne náležitosti, má prednosť pred dedením zo zákona. Testament alebo závet ešte stále nepatria k frekventovaným právnym listinám, a tak sa často pristupuje k dedeniu zo zákona.

V prvom rade dedia deti a manžel alebo manželka zosnulej osoby. V prípade, že niektoré z detí nemôže dediť, jeho podiel nadobúdajú jeho potomkovia, vnuci alebo vnučky zosnulého. V tejto skupine dedí každý z pozostalých rovným dielom. Ak je predmetom dedičského konania nehnuteľnosť, jej suma, ktorá je stanovená odhadcom, je rozdelená medzi všetkých dedičov rovným dielom.

Ak zosnulý po sebe nezanechal žiadne deti, dedí majetok jeho manželka, rodičia alebo osoby, ktoré s ním zdieľali jednu domácnosť aspoň po dobu jedného roka pred smrťou.

„Stretli sme sa s profesionálnym prístupom a dôslednosťou, transparentnou komunikáciou a ochotou ísť nad rámec bežne poskytovaných služieb. Neľutujem ani jedného eura zo zaplatenej ceny.“

Peter B.

Notár má povinnosť zistiť, aký majetok–aktíva a dlhy–pasíva po sebe zosnulý zanechal a taktiež má povinnosť osloviť všetkých dedičov. Po zistení súčtu všetkých majetkov prichádza k dedičskému konaniu, ktoré vedie notár za prítomnosti dedičov alebo ich právnych zástupcov.

Ako je to v prípade dedenia nehnuteľnosti?

Proces dedičského konania je rovnaký či už je predmetom dedenia hnuteľný majetok alebo nehnuteľnosť. V prípade dedenia nehnuteľného majetku je potrebné ešte myslieť na jeden úkon a to zápis do katastra nehnuteľností. Táto povinnosť taktiež spadá do právomoci notára, ktorý podáva návrh na záznam vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Na príslušnom súde, pod ktorý daný notár spadá, je nevyhnutné osvedčenie o dedičstve správoplatniť.

Zápis do katastra nehnuteľností je možné vykonať dvomi spôsobmi. Prvou možnosťou je automatické zaslanie (príslušným súdom) osvedčenia o dedičstve, ktoré sa nachádza v súdnom spise. Tento spôsob predstavuje dlhšiu formu zápisu. V druhom prípade, ktorý je v súčasnosti často využívaný, si dedič dá sám zapísať osvedčenie o dedičstve žiadosťou na kataster. Po tom, čo prebehne zápis na príslušnom katastrálnom úrade, dôjde k vystaveniu nových listov vlastníctva.

Čo robiť, keď potrebujem oceniť nehnuteľnosť

Ak potrebujete vypracovať ocenenie nehnuteľnosti na účely dedičského konania, máte v zásade 2 možnosti. Prvá z nich je znalecký posudok k dedičskému konaniu. Pre účel dedičského konania notár akceptuje aj ocenenie nehnuteľnosti realitnou kanceláriou. Odhad je nutné predložiť vždy, keď je súčasťou dedičstva nehnuteľnosť. Výsledná odhadovaná cena sa rovná trhovej cene nehnuteľnosti ku dňu úmrtia poručiteľa. K vysporiadaniu dedičstva už teda nie je nutné robiť fyzický znalecký posudok, potrebné náležitosti viete zariadiť aj online a to do 48 hodín. Vyplňte nezáväzný formulár a získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou.

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor či informatívne ocenenie.

Čo všetko musí obsahovať osvedčenie o dedičstve:

 • označenie dedičskej veci;
 • označenie súdneho komisára;
 • označenie účastníkov a aj ich zástupcov;
 • vyhlásenie dedičov o spôsobe a obsahu vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov;
 • obsah osvedčovanej skutočnosti;
 • ak ide o spoluvlastníkov, výšku ich spoluvlastníckych podielov;
 • údaj o odmene notára a o jeho výdavkoch;
 • údaje potrebné na zápis práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností;
 • miesto a dátum vydania osvedčenia o dedičstve;
 • podpisy účastníkov a ich vyhlásenie, že súhlasia s obsahom osvedčenia;
 • poučenie o tom, že účastník konania môže do 15 dní od prevzatia osvedčenia o dedičstve požiadať súd o pokračovanie v konaní o dedičstve;
 • odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Čo ak sa dediči nedohodli na dedičstve?

Dedičské konanie je ukončené v prípade dohody medzi všetkými dedičmi podpisom dedičskej dohody. Občas však nastane situácia, že k dohode nedôjde. Aké máme možnosti pre vyriešenie tejto situácie?

V prípade, ak nedôjde k danej dohode, celý prípade bude postúpený príslušnému súdu, ktorý potvrdí dedičské právo u pozostalých, u ktorých bolo zákonne preukázané. Súdny proces končí vydaním uznesenia, ktoré si každý účastník dedičského konania musí prevziať. V prípade, že nesúhlasí s celkovým verdiktom súdu, má samozrejme možnosť odvolať sa a to do 15 dní od prevzatia uznesenia. Odvolanie sa podáva na príslušnom súde.

Prečítajte si tiež

Čo má vplyv na stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti

Zaujíma vás, za akú cenu by sa vaša nehnuteľnosť predala? Prípadne by ste chceli len tak informatívne vedieť, aká je jej trhová hodnota? Spísali sme pre vás všetky informácie,...