Ako prebieha dedenie nehnuteľnosti alebo čo všetko potrebujete o dedičskom konaní vedieť.

Život prináša rôzne situácie, nie všetky súpríjemné aradostné. Smrť blízkej osoby je jedno z najnáročnejších udalostí v našich životoch. S touto náročnou a smutnou situáciou je spojené dedičské konanie. Ako také dedičské konanie prebieha a na čo všetko je potrebné sa pripraviť sme spísali do nasledujúceho textu.

Po úmrtí poručiteľa matričný úrad vystaví úmrtný list a zašle ho na príslušný okresný súd, obyčajne podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa. Následne súd pridelí spisu číslo konania a odosiela spis pridelenému notárovi.

Ak potrebujete vypracovať ocenenie nehnuteľnosti na účely dedičského konania, máte v zásade 2 možnosti. Prvá z nich je Znalecký posudok k dedičskému konaniu. Pre účel dedičského konania notár akceptuje aj ocenenie nehnuteľnosti realitnou kanceláriou. Odhad je nutné predložiť vždy, keď je súčasťou dedičstva nehnuteľnosť. Výsledná odhadovaná cena sa rovná trhovej cene nehnuteľnosti ku dňu úmrtia poručiteľa. K vysporiadaniu dedičstva už teda nie je nutné robiť fyzický znalecký posudok, potrebné náležitosti viete zariadiť aj online a do 48 hodín. Vyplnte nezáväzný formulár a získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou.

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

V úvode dedičského konania notár z úmrtného listu zistí, kto sa postaral o pohreb. Táto osoba je notárom pozvaná do sídla notárskeho úradu pre účely spísania tzv. zápisnice o predbežnom vyšetrení. Notár zvolá na predbežné vyšetrenie, tých pozostalých, ktorí prichádzajú do úvahy ako potenciálni dedičia.

Súdny komisár oboznámi osobu, ktorá sa postarala o pohreb, že je povinná uviesť súdnemu komisárovi (notárovi) všetky informácie, ktoré sú pre dedičské konanie dôležité a relevantné. Pomerne často sa stáva, že už na predbežné vyšetrenie prídu na notársky úrad okrem osoby, ktorá sa postarala o pohreb, aj ostatní dedičia.

„Stretli sme sa s profesionálnym prístupom a dôslednosťou, transparentnou komunikáciou a ochotou ísť nad rámec bežne poskytovaných služieb. Neľutujem ani jedného eura zo zaplatenej ceny.“

Peter B.

Cieľom takéhoto stretnutia je urobiť predbežný zoznam aktív (majetku) a pasív (dlhov) poručiteľa. Notár prešetruje aktíva a pasíva poručiteľa podľa všetkých dostupných možností, napr.: komunikuje s úradmi, inštitúciami, organizáciami, so spoločnosťami a v prípade nutnosti aj so súdmi a s exekútormi. Notár samozrejme kladie veľa otázok, avšak práve kompletné odpovede na tieto otázky sú podmienkou pre zabezpečenie kvalitných podkladov, zdrojov pre dedičské konanie. Práve dôsledná spolupráca s pozostalými umožňuje notárovi zistiť všetky dôležité informácie pre proces dedičského konania.

Pre bezproblémový priebeh dedičského konania je dobré mať pripravené odpovede na možné otázky, ktoré môže notár pozostalým klásť. Oplatí sa vedieť napríklad osobné údaje poručiteľových potomkov, manželky, súrodencov, rodičov, partnera/partnerky. Je vhodné premyslieť si, aký mal poručiteľ majetok, aké nehnuteľnosti vlastnil, prípadne či bol zosnulý členom pozemkového spoločenstva či iného družstva.

Aké ocenenie nehnuteľnosti potrebujete pre dedičské konanie: Viete, koľko stojí?

Viete, aké druhy ocenenia nehnuteľností existujú a na čo slúžia? Kto môže takýto odhad vypracovať a na aké účely možno ten-ktorý typ odhadu použiť? A koľko vôbec stojí odhad...

Po zdokumentovaní všetkých potrebných podkladov určí notár termín dedičského konania. V prípade, že sa dedičom podarí v rámci dedičského konania uzavrieť dohodu, výsledkom dedičského konania by malo byť vydanie uznesenia o dedičstve. V uznesení o dedičskom konaní sú zhrnuté všetky aktíva a pasíva zosnulého a zároveň obsahuje aj dedičskú dohodu, ktorú musí pri dodržaní zákona notár akceptovať.

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

Po spísaní uznesenia o dedičstve plynie ešte 15-dňová lehota, kým sa stane právoplatným, v rámci tejto lehoty sa môžu dediči voči dokumentu odvolať. Odvolania je možné sa vzdať priamo na dedičskom konaní, tým pádom uznesenie nadobúda právoplatnosť.

Vprípade, že predmetom je dedenie nehnuteľnosti, dedičské rozhodnutie sa automaticky odosiela na príslušný katastrálny odbor okresného úradu. Uznesenie notára, ktoré potvrdzuje nadobudnutie nehnuteľnosti dedičmi sa spolu s dedičským spisom zašle na súd, ktorý následne požiada kataster o zmenu vlastníctva nehnuteľnosti. Ak sú predmetom dedičstva hnuteľné veci, dediči obdržia potrebný počet uznesení odedičstve, na ktorých na súde dajú vyznačiť právoplatnosť. Následne sa preukážu s takto potvrdenou právoplatnosťou pri prepise auta na polícii, alebo v banke pri prepise účtu, či vkladnej knižky, prípadne na daňovom úrade pri vydaní preplatku na dani, alebo na poľnohospodárskom družstve pri vyplatení majetkového podielu.

Poplatky, ktoré vás čakajú pri dedičskom konaní.

za prejedanie dedičstva je odmena notára ako súdneho komisára stanovená percentom. Základom je všeobecná hodnota dedičstva v čase smrti poručiteľa – čím je vyššia, tým je odmena nižšia z prvých 3 300 eur základu 2 %,

z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu 1 %,
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu 0,7 %,
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu 0,4 %,
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu 0,2 %
(Zdroj: vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 31 z roku 1993 Zbierky o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov)

Okrem odmeny notára sa platia náhrady hotových výdavkov celého konania (cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov uhradená Notárskej komore Slovenskej republiky za prístup do centrálneho informačného systému a iné).
V prípade ak dedičské konanie notár zastaví pre nemajetnosť poručiteľa, vtedy platí trovy konania štát.

Kto určuje hodnotu dedičstva?

Podľa ustanovení civilného mimosporového poriadku, ktorý pojednáva o dedičskom konaní, vo veci ohodnotenia majetku, ktorý je predmetom dedenia, nemusí byť vypracovaný znalecký posudok. Všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti môžu notárovi preukázať aj dedičia. Avšak pomerne často sa stáva, že dedičia sa nevedia na takejto cene dohodnúť, pritom správne ocenenie nehnuteľnosti je pre dedičov veľmi dôležité. Všeobecnou hodnotou majetku je cena, ktorá by sa mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Práve realitné kancelárie majú vedomosti o vývoji cien na realitnom trhu, majú skúsenosti s aktuálnymi ponukami a dopytmi a dokážu na základe analýzy získaných dát relevantne určiť cenu, za akú sa predmetná nehnuteľnosť dokáže v danej lokalite a danom čase predať. Určenie ceny realitnou kanceláriou, býva cenovo a časovo oveľa dostupnejšie ako znalecký posudok vypracovaný súdnym znalcom.

Prečítajte si tiež

Dajte si pozor na odhad trhovej ceny nehnuteľnosti na základe „priemerných cien“.

Dajte si pozor na stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti na základe „priemerných cien“. Často sa nás pýtajú, prečo sa naše ohodnotenie môže líšiť od „priemernej“ ceny zistenej vo...